سوابق علمی

سوابق علمی

مدارک اخذ شده در زمینه شغلی و فعالیت های صنعتی و بازرگانی و رزومه تحصیلی دانشگاهی

    پذيرفته شده در دوره كارشناسي ( در سال1385) وکارشناسی ارشد ( در سال 1391) مهندسي    منابع طبیعی- صنایع چوب و کاغذ درآزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
    گذراندن دوره تخصصی معماری داخلی در موسسه آموزش عالی دانش پژوهان به مدت 9 ماه
    گذراندن دوره تخصصی بازارداری مدرن و تکنیک وفادارسازی مشتری به مدت 6 ساعت
    گذراندن دوره تخصصی بازاریابی در بحران و مهارت های ارتباط با مشتری به مدت 6 ساعت